Specjalista
Kielce
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw planowania działalności bieżącej
w Wydziale Operacyjnym

Warunki pracy

Praca w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach oraz w terenie (wyjazdy na kontrole). Możliwość wyjazdów służbowych na szkolenia i odprawy.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Wykonywanie zadań pod presją czasu.
Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy.
Praca przy sztucznym oświetleniu.
Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind, pokój znajduje się na parterze
(z wejściem po 7 schodach).
Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i bieżąca aktualizacja „Planu działalności WSzW na dany rok” wraz z „Rejestrem ryzyka”;
 • opracowywanie i bieżąca aktualizacja „Zamiaru Szefa WSzW do planowania działalności na dany rok” wraz z „Rejestrem ryzyka”;
 • opracowywanie „Rozkazu Szefa WSzW w sprawie organizacji i funkcjonowania w danym roku” oraz bieżąca jego aktualizacja;
 • sporządzanie sprawozdań operacyjnych, meldunków tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych dla Szefa WSzW oraz Zastępcy Szefa WSzW – Szefa Wydziału, składanych do przełożonego oraz na odprawy kierowniczej kadry;
 • opracowywanie materiałów na odprawy w formie prezentacji Power Point.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Umiejętność obsługi komputera i praca na aplikacjach pakietu MS Office;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: brak
 • Kurs dotyczący planowania i rozliczania działalności bieżącej w Siłach Zbrojnych RP;
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;
 • Znajomość przepisów / wytycznych w zakresie planowania działalności bieżącej;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli POUFNE;
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość przepisów / wytycznych w zakresie planowania działalności bieżącej.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Wynagrodzenie zasadnicze miesięcznie brutto 2.250,00 zł + wysługa. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
- w ofercie należy podać Nr ogłoszenia oraz swoje dane kontaktowe: adres
e-mail / numer telefonu;
- oferty, które nie spełnią wymagań formalnych, będą odrzucane przez Komisję Rekrutacyjną, a następnie odesłane do adresata;
- kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni
o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną i/lub telefonicznie;
- dokumenty kandydatek/ kandydatów wymienionych w protokole z naboru przechowywane są przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru,
a dokumenty pozostałych kandydatek / kandydatów przez okres 14 dni,
a następnie odesłane do adresatów;
- wzór oświadczeń dostępny jest na stronie Serwisu Służby Cywilnej www.dsc.kprm.gov.pl;
- wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 174-152.

Specjalista

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna