Specjalista
Ostrów Wielkopolski
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjno – kadrowych
Wydział ds. Kontrolno Rozpoznawczych i Kadr

Warunki pracy

• Praca administracyjno-biurowa wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki,
• Wymagana dyspozycyjność – na potrzeby urzędu w wyjątkowych przypadkach wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych (czas pracy poza normatywem będzie rekompensowane wyłącznie czasem wolnym)
• Wyjazdy służbowe w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,
• Częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami komendy,
• Oświetlenie naturalne i sztuczne,
• Praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,
• Stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne,
• Narzędzia i materiały pracy - komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe,
• Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,
• Budynek Komendy nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo, brak oznaczeń dla osób niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego
 • Organizacja narad i odpraw służbowych z udziałem Komendanta Powiatowego
 • Sporządzanie sprawozdań i analiz na temat stanowiska pracy, prowadzenie zgodnie z obowiązującymi zasadami teczek osobowych strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP
 • Prowadzenie rejestrów i ewidencji, m.in.: list obecności, urlopów i zwolnień lekarskich, dziennika korespondencyjnego, skarg, zażaleń i wniosków, zarządzeń, rozkazów, decyzji, wytycznych itp. Komendanta Powiatowego PSP oraz organów nadrzędnych, wyjść strażaków i pracowników w godzinach służbowych, informacji wewnętrznych i innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy
 • Realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej oraz przygotowywanie zbiorczych analiz i wniosków z zakresu działania urzędu
 • Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej
 • Redagowanie standardowych pism i przepisywanie zleconych tekstów
 • Archiwizowanie dokumentów sporządzanych i opracowywanych w ramach zajmowanego stanowiska

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów z zakresu PSP, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ochrony danych osobowych, samorządu terytorialnego i dostępu do informacji publicznej,
 • Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (znajomość pakietu MS Office w szczególności w zakresie programu Word i Excel),
 • Zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na jednym z kierunków - administracja, prawo

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. „B”,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postepowania kwalifikacyjnego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Stefana Batorego 21
  63-400 Ostrów Wielkopolski
  Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Komendy (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej- imię i nazwisko".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proces naboru składa się z III etapów:
Etap I - weryfikacja otrzymanych ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,
Etap II - test wiedzy obejmujący znajomość przepisów z zakresu PSP, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, samorządu terytorialnego oraz dostępu do informacji publicznej. Test zawiera 20 pytań, czas trwania testu 25 minut, liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 20. Minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia testu wiedzy wynosi 11 punktów.
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna w zakresie obejmującym 4 obszary tematyczne:
- umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz merytoryczna poprawność, kompletność, zwięzłość i styl wypowiedzi,
- motywacja do podjęcia pracy w Korpusie Służby Cywilnej w KP PSP,
- przygotowanie merytoryczne: umiejętność redagowania pism w aplikacji Word oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel (wszyscy kandydaci otrzymują jednakowe zadania praktyczne),
- umiejętność planowania i organizowania pracy.
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona indywidualnie z kandydatami (punktowana będzie w skali 1-10 przez każdą z osób wchodzących w skład komisji rekrutacyjnej).
W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczyć może również komendant powiatowy.
Wyniki poszczególnych etapów naboru publikowane będą w siedzibie oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.
W związku z podjętymi działaniami w celu ograniczenia transmisji koronawirusa
SARS – CoV – 2, w celu osobistego dostarczenia dokumentów do Komendy należy skontaktować się z sekretariatem komendy, pod nr 62 332 42 60. Poszczególne etapy naboru odbędą się z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących w danym dniu przepisów o zapobieganiu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Planowany termin zatrudnienia to I dekada sierpnia 2020 roku.
Wynagrodzenie brutto wynosić będzie około 2700 zł.
Praca na powyższym stanowisku jest na czas określony, tj. na okres zastępstwa ok. 12 miesięcy).
Oferty złożone po terminie i nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu wyklucza się z procedury naboru.
Niestawienie się kandydata w etapie II lub III oznacza rezygnację z naboru.
Dokumenty (list motywacyjny, życiorys, kopie dokumentów i oświadczenia) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Wymagane załączniki do ogłoszenia o naborze do pracy w służbie cywilnej dostępne są na stronie internetowej http://www.ostrow.psp.wlkp.pl/, lub w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wlkp., ul. Stefana Batorego 21 w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

Informacje o poszczególnych wynikach etapów naboru i końcowego wyniku naboru zostaną zamieszczane w siedzibie komendy, w Biuletynie Informacji Publicznej komendy, na stronie internetowej KP PSP w Ostrowie Wlkp.: http://www.ostrow.psp.wlkp.pl/
Na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego każdemu z kandydatów, którzy złożyli ofertę nadany zostanie indywidualny numer identyfikacyjny, o którym zostanie poinformowany,
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Dokumenty kandydatki/kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną dołączone do jego akt osobowych,
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, można odebrać w Wydziale kontrolno-rozpoznawczym i kadr w KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale kontrolno-rozpoznawczym i kadr KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim, nr tel.: 62 332 42 63.
Specjalista
Ostrów Wielkopolski
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna