Specjalista
Grudziądz
Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Administrowania i obsługi sieci informatycznej KMP w Grudziądzu
w Zespole do Spraw Łączności i Informatyki

Warunki pracy

wysiłek fizyczny, praca w terenie, w przypadku awarii nietypowe godziny pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie oraz serwisowanie sieci komputerowej, stanowisk dostępowych Policyjnej Sieci Transmisji Danych (PSTD) oraz stanowisk PC z dostępem do sieci OST 112 (internet), drukarkami i innym sprzętem IT.
 • Pełnienie oraz wykonywanie zadań administratora lokalnego, technicznego systemów niejawnych.
 • Pełnienie oraz wykonywanie zadań administratora technicznego: monitoringu komendy, systemu audiowizualnego i innych.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu IT.
 • Opracowywanie dokumentacji, wniosków, upoważnień w systemach policyjnych.
 • Administrowanie stroną internetową KMP oraz Biuletynem Informacji Publicznej.
 • Zastępowanie specjalisty na stanowisku do spraw łączności przewodowej i bezprzewodowej.
 • Udzielanie instruktażu użytkownikom systemów policyjnych w celu efektywnego wykorzystania powierzonego sprzętu oraz oprogramowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z informatyką
 • Odporność na stres.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole.
 • Umiejętności pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza w zakresie działania sieci komputerowych (TCP/IP).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procedury naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
  ul. Chełmińska 111
  86-300 Grudziądz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
• Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty nie będą zwracane.
• Osoba wyłoniona zostanie poddana procedurze związanej z uzyskaniem poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
• Wynagrodzenie zasadnicze: 3.352,74 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
• Wzory oświadczeń wymaganych od kandydata dostępne są na stronie: bip.grudziadz.kmp.policja.gov.pl
• Wszelkie informacje związane z kolejnymi etapami naboru będą publikowane na stronie BIP KMP w Grudziądzu, KPRM oraz umieszczane w poczekalni KMP w Grudziądzu.
Specjalista
Grudziądz
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna