Specjalista
Wałcz
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacji wspierania edukacji
Delegatura Kuratorium Oświaty w Koszalinie Oddział Zamiejscowy w Wałczu

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu; praca przy komputerze; praca w terenie. Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań dotyczących organizacji i przebiegu konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych, w tym sportowych i artystycznych, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i innych;
 • przygotowywanie we współpracy z pracownikami wydziału finansowego umów i porozumień w zakresie programów finansowanych i dofinansowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz weryfikowanie sprawozdań z ich realizacji;
 • realizacja zadań związanych z organizacją i przebiegiem wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach zadań kuratora oświaty realizowanych w imieniu wojewody, w tym współpraca z przedstawicielami służb i inspekcji oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
 • realizacja zadań związanych z turystyką dzieci i młodzieży, w tym rejestracja wycieczek zagranicznych;
 • upowszechnianie i rekomendowanie projektów, wydarzeń i materiałów edukacyjnych zgłaszanych przez szkoły, placówki oświatowe, stowarzyszenia i inne instytucje;
 • realizacja zadań związanych z organizacją uroczystości podsumowania konkursów i innych wydarzeń zlecanych m.in. przez Ministra Edukacji Narodowej i Wojewodę Zachodniopomorskiego;
 • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów wewnętrznych aktów prawnych Kuratora we współpracy z radcą prawnym Urzędu oraz gromadzenie, weryfikowanie i opracowywanie informacji dotyczących pracy wydziału;
 • redagowanie pism urzędowych, udzielanie odpowiedzi rodzicom, wychowawcom, nauczycielom w zakresie prowadzonych spraw; redagowanie podziękowań, zaproszeń oraz listów gratulacyjnych kierowanych do urzędów i instytucji współpracujących z Kuratorium.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • znajomość przepisów prawa w zakresie: *organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; *wypoczynku dzieci i młodzieży; *warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki; *stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania;
 • biegła obsługa komputera (World, Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista, łatwość komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 3 200,00 zł brutto.
Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty należy składać wyłącznie w zaklejonej kopercie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Wałcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna