Specjalista
Opole Lubelskie
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw finansów
Zespół Wspomagający

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze, oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności realizowane na stanowisku wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, faks, drukarka, niszczarka, kserokopiarka), prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca w oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu, występują kontakty z interesantami wewnętrznymi urzędu i zewnętrznymi: ZUS, US.
Budynek Komendy dwukondygnacyjny, brak windy. Podjazd dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku. Praca w większości jest wykonywana w budynku KPP w Opolu Lubelskim przy ul. Morwowej 4, w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na I piętrze budynku, wyposażonym w sprzęt komputerowy, meble biurowe i inne urządzenia biurowe. Korytarz, drzwi wejściowe, pomieszczenia biurowe i sanitariaty nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym dokumentów (faktur, rachunków, delegacji służbowych), od grupy „0” do grupy „9” stanowiących podstawę realizacji wydatków objętych limitem finansowym zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz budżetem zadaniowym.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z wymogami ustawowymi.
 • Realizacja zadań w systemach informatycznych w ramach otrzymanych upoważnień.
 • Sporządzanie list dodatkowych należności pieniężnych.
 • Przyjmowanie od funkcjonariuszy środków pieniężnych z tytułu nałożonych mandatów karnych gotówkowych celem odprowadzenia ich na właściwe konto bankowe.
 • Kompleksowe wykonywanie zadań w zakresie środków finansowych otrzymanych w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji.
 • Prowadzenie ewidencji pozabilansowej wydatków z tytułu opinii i ekspertyz biegłych i zleceniobiorców, sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok podatkowy.
 • Dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego policjantów oraz pracowników cywilnych i ich rodzin, wprowadzanie zmian danych osobowych i adresowych w dokumentach ZUS.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracja
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca w rachunkowości lub finansach
 • znajomość obowiązujących przepisów podatkowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej, kodeks pracy,
 • znajomość Kodeksu Postępowań Administracyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość obsługi programu „Płatnik”,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (081) 828 82 03.

Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze brutto 2817,14 zł. (wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,4696) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu 5 lat pracy i wynosi on 5 % wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1 % do momentu, aż osiągnie wysokość 20 %).

List motywacyjny, życiorys/CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim na wskazany wyżej adres lub przesyłać pocztą pod wyżej wskazany adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko specjalista Zespołu Wspomagającego”.

Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji formalnej ofert, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i miejscu dalszej rekrutacji.
Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się do dalszego etapu rekrutacji.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
KPP w Opolu Lubelskim ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
https://nabory.kprm.gov.pl/,
https://bip.opolelubelskie.kpp.policja.gov.pl/,
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Opole Lubelskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna