Specjalista
Nowy Tomyśl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw technicznych i informatyki
Samodzielne stanowisko pracy ds. technicznych i informatyki

Warunki pracy

1) praca o charakterze administracyjno - biurowym w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie tutejszej Komendy,
2) możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,
3) częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,
4) oświetlenie naturalne i sztuczne,
5) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
6) stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne oraz niekiedy presją czasu,
7) narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe,
8) stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku,
9) toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy w budynku – konieczność poruszania się po budynku, brak oznaczeń dla niewidomych i niedowidzących, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie gospodarki transportowej oraz nadzór nad działalnością w tym zakresie
 • Nadzorowanie i przeprowadzanie rocznych przeglądów pojazdów i sprzętu jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych
 • Nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych
 • Analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej
 • Nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej
 • Wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych
 • Archiwizowanie danych elektronicznych
 • Zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej oraz teleinformatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość obsługi programów pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Silna motywacja do pracy
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Dyspozycyjność
 • Chęć nauki i rozwoju zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Znajomość przepisów prawa dotyczacych funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, samorządu terytorialnego oraz finansów publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proces naboru składa się z III etapów:
- etap I – weryfikacja dokumentów w dniu 19 sierpnia 2019r.
- etap II – sprawdzian wiedzy w dniu 21 sierpnia 2019r. obejmujący zagadnienia dotyczące zakresu funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, samorządu terytorialnego oraz finansów publicznych
- etap III – rozmowa kwalifikacyjna w dniu 23 sierpnia 2019r.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w w Nowym Tomyślu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów etapów naboru w przypadku powstania nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Szczegółowych informacji udziela ogn. mgr Magdalena Świszcz pod nr telefonu 061 222 06 69.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty nie spełniające kryteriów naboru, wymagań formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II lub III oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019r.
Wynagrodzenie: 2 400,00 brutto + dodatek za wysługę lat

Specjalista

Nowy Tomyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna