Specjalista
Oborniki
Komenda Powiatowa Policji w Obornikach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Zespół Finansów, Zaopatrzenia i Informatyki

Warunki pracy

Praca biurowa w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek posiadający 3 kondygnacje oraz podpiwniczenie, posiadający podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek niedostosowany do osób niepełnosprawnych, brak wind oraz toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji sprzętu i materiałów w KPP Oborniki i jednostkach podległych
 • składanie zapotrzebowania oraz odbiór sprzętu i materiałów z KWP w Poznaniu
 • nadzór nad sprzętem transportowym, kierowanie pojazdów na przeglądy i naprawy
 • prowadzenie postępowań szkodowych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przeglądami, remontami oraz kontrolami okresowymi budynków służbowych
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych
 • wprowadzanie danych meldunków KSIP 12, 2A, 2C, 2 H, Z1, P1
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • prowadzenie gospodarki transportowej
 • pełnienie funkcji lokalnego Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólne lub techniczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Terminowość, obowiązkowość, samodzielność, systematyczność, własna inicjatywa
 • Odporność na stres, praca pod presją czasu
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego mile widziane doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej
 • wykształcenie: średnie mile widziane wykształcenie informatyczne
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, oznaczone klauzulą "ściśle tajne"
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Obornikach
  ul. Piłsudskiego 54
  64-600 Oborniki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 061 2975325.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie zaproszenie do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Nie odsyłamy złożonych dokumentów, oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wysokość wynagrodzenia według mnożnika 1,3 kwoty bazowej tj. 2641 brutto oraz dodatek za wysługę lat.
Specjalista
Oborniki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna