Specjalista
Piotrków Trybunalski
Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW BHP

Warunki pracy

STANOWISKO BIUROWE WYPOSAŻONE W KOMPUTER, WARUNKI PRACY LEKKIE, OBSŁUGA KSEROKOPIARKI I FAKSU, W BUDYNKU BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • NADZOROWANIE I KONTROLOWANIE PRZEPISÓW BHP ORAZ WARUNKÓW PRACY/SŁUŻBY.
 • PROWADZENIE I DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWAŃ POWYPADKOWYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW (REJESTR WYPADKÓW, DOKUMENTACJA POWYPADKOWA) W CELU USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU.
 • OPRACOWANIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY/SŁUŻBY W CELU OKREŚLENIA STOPNIA NARAŻENIA I OKREŚLENIA ŚRODKÓW OCHRONY PRZED ZAGROŻENIEM.
 • OPRACOWYWANIE I PRZEDSTAWIANIE DO ZATWIERDZENIA ANALIZY WYPADKOWOŚCI I ANALIZY STANU BHP, PRZEPROWADZANIE KONTROLI WARUNKÓW PRACY/SŁUŻBY WRAZ Z WNIOSKAMI W CELU POPRAWY TYCH WARUNKÓW I OBNIŻENIA WYPADKOWOŚCI.
 • ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP - WSTĘPNE I OKRESOWE WRAZ Z PROWADZENIEM CAŁOŚCI DOKUMENTACJI DLA PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY W CELU UTRWALENIA WIEDZY I ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW BHP.
 • ORGANIZOWANIE BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY/SŁUŻBY I DOKUMENTOWANIE ICH POPRZEZ PROWADZENIE REJESTRÓW, KART I SPISÓW BADAŃ W CELU OKREŚLENIA NARAŻENIA PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I NIEBEZPIECZNYCH.
 • PROWADZENIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH MEDYCYNY PRACY - BADANIA WSTĘPNE, OKRESOWE, KONTROLNE DLA PRACOWNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY W CELU POPRAWY STANU ZDROWIA W RAMACH PROFILAKTYCZNEJ OCHRONY ZDROWIA.
 • PRWADZENIE POSTĘPOWAŃ SZKODOWYCH W ZWIĄZKU Z USZKODZENIEM PRZEDMIOTÓW OSOBISTEGO UŻYTKU W WYPADKACH W SŁUŻBIE FUNKCJONARIUSZY.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZACHĘCA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE DO UDZIAŁU W NABORZE NA W/W STANOWISKO.
DANE KONTAKTOWE: ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM TEL. 44 647-93-30, 44 647-93-33, 44 647-93-37.
PRZEWIDYWANY TERMIN ZATRUDNIENIA - W MIESIĄCU WRZEŚNIU.
W PROCESIE REKRUTACJI WYMAGANE SĄ ZNAJOMOŚCI NIŻEJ WYMIENIONYCH AKTÓW PRAWNYCH:
- OGÓLNA ZNAJOMOŚĆ ZASAD FUNKCJONOWANIA ORGANÓW WŁADZY USTAWODAWCZEJ, WYKONAWCZEJ, SĄDOWNICZEJ,
- ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE W POLICJI Z DNIA 06.04.1990 ROKU ORAZ USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ Z DNIA 21.11.2008 ROKU.
- ZARZĄDZENIE NR 55 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Z DNIA 03.06.2019 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA NORM WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI, KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I POLICJANTÓW ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD JEGO PRZYZNAWANIA I UŻYTKOWANIA.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 07.05.2019R. W SPRAWIE USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW W POLICJI, STRAŻY GRANICZNEJ, STRAŻY MARSZAŁKOWSKIEJ,PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA.
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26.09.1997 ROKU ZE ZMIANAMI W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BHP,
- USTAWA Z DNIA 04.04.2014 ROKU W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKU LUB CHOROBY POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ (Dz.U 2014 POZ.616).
- KODEKS PRACY Z DNIA 26.06.1974R. (Dz.U. 2019, POZ. 1040).

Specjalista

Piotrków Trybunalski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna