Specjalista
Augustów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjno-administracyjnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze w siedzibie Inspektoratu.
Umowa na czas zastępstwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sekretariatu,
 • prowadzenie ewidencji pism wpływających i wysyłanych,
 • odbiór i wysyłka korespondencji,
 • prowadzenie ksiąg ewidencyjnych wymaganych ustawą Prawo budowlane,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów związanych z zawiadamianiem o rozpoczęciu robót budowlanych oraz przystąpieniem do użytkowania obiektów budowlanych,
 • redagowanie krótkich pism na polecenie Powiatowego Inspektora w celu wsparcia w bieżącej pracy Powiatowego Inspektora i pracowników inspektoratu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność i zdolność analityczna,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe prawo lub administracja
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość,
 • zdolność analitycznego myślenia i argumentowania.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Augustów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna