Specjalista
Stargard
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Wykonywanie czynności administracyjno-biurowych.
Nie występują szkodliwe, niebezpieczne warunki pracy.
Praca z użyciem sprzętu biurowego (komputer - powyżej 4 godzin dziennie).
Pomieszczenia biurowe znajdują się na I i II piętrze (brak windy, podjazdów, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie składanych przez jednostki wojskowe zapotrzebowań na uzupełnienie potrzeb mobilizacyjnych środkami transportowymi i maszynami,
 • opracowywanie dokumentacji związanej z organizacją przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej,
 • współpraca z jednostkami wojskowymi, zakładami pracy i pracodawcami w zakresie przekazywania i przygotowania środków transportowych i maszyn dla potrzeb Sił Zbrojnych,
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość obowiązujących aktów prawnych w zakresie powszechnego obowiązku obrony RP
 • Ogólna wiedza na temat ochrony danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - asertywność, komunukatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Stargardzie
  ul. 11 Listopada 3a
  73-110 Stargard
  z dopiskiem: "oferta pracy: specjalista"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zwrócone kandydatom. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261-451-518.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Specjalista

Stargard

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna