Specjalista
Strzelce Krajeńskie
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadr i szkolenia
Zespół ds.Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

praca biurowa przy oświetleniu dziennym i sztucznym, obsługa komputera, bariery architektoniczne: brak windy, wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw kadrowych i teczek akt osobowych policjantów i pracowników policji
 • sporządzanie i uaktualnianie dokumentów etatowych jednostki
 • sporządzanie: dokumentów emerytalnych policjantów i pracowników cywilnych; dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych ZUS; wniosków do urzędu pracy i innych dokumentów kadrowych
 • prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • sporządzanie sprawozdań, meldunków i informacji dotyczących spraw kadrowych i szkoleniowych
 • udział w komisjach i zespołach stałych i doraźnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • wiedza z zakresu prawa pracy policjantów i pracowników cywilnych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność redagowania pism i notatek
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- w ofercie należy podać dane kontaktowe - e-mail, telefon, adres
- osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
do dnia 14 sierpnia 2019 roku.
- oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 95 7630871

Specjalista

Strzelce Krajeńskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna