Ikona koszyka ofert

Twój koszyk ofert

Dodałeś 0 ofert pracy.

Praca Specjalista

ikona Warszawa
ikona Dodano: 06.08.2022
Aplikuj
Specjalista
Warszawa
Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów, Biuro Szefa Urzędu

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Wyjazdy służbowe
 • Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz
 • Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi bieżący nadzór nad wydatkowaniem środków przyznanych dla projektów, finansowanych ze źródeł zagranicznych, a także wypełnia obowiązki związane z rozliczeniem i sprawozdawczością finansową przedmiotowych projektów.
 • Przygotowuje wnioski o zapewnienie finansowania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rzecz realizowanych przez Urząd projektów finansowanych z funduszy zagranicznych oraz wnioski o uruchomienie tych środków, jak również sporządza wnioski o dokonanie niezbędnych korekt/zmian wydanych decyzji, w tym nadzoruje terminowość wysyłania ww. wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizację warunków określonych w obowiązującej w tym zakresie procedurze.
 • Współpracuje przy tworzeniu budżetów do dokumentacji aplikacyjnej projektów finasowanych z funduszy zagranicznych oraz nadzoruje terminowość przepływu środków finansowych na działania przewidziane w projektach finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Konsultuje dokumentację przetargową dotyczącą działań wchodzących w zakres projektów finansowanych z funduszy zagranicznych, w tym w szczególności pod kątem środków budżetowych lub rezerwy celowej budżetu państwa, przyznanych Urzędowi na realizację projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie, rozliczanie, audyt i kontrolę projektów finansowanych z funduszy zagranicznych.
 • Gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu wymaganą zgodnie z wytycznymi danego funduszu, a także przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw.
 • Sporządza analizy i zestawienia na potrzeby przełożonych, kierownictwa Urzędu i instytucji zewnętrznych oraz wykonuje inne prace i czynności zlecone przez przełożonych, związane z funkcjonowaniem biura.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów.
 • Znajomość elementów ustawy o finansach publicznych.
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość obsługi programu MS Excel.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z funduszy zagranicznych.
 • Znajomość wytycznych dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji;
 • Znajomość procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym - B2.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • INFORMACJA O OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM: https://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem: "Specjalista w Wydziale Zapewnienia Finansowania Projektów Biura Szefa Urzędu - Ogłoszenie nr 103952"

  Dokumenty można składać w formie papierowej lub można również przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj (wymagane potwierdzenie przesłania oferty pod nr. tel. 22 60 150 76; 175 61; 175 62).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

 • Kandydaci i kandydatki zakwalifikowani/e do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni/e telefonicznie lub e-mailem o ich terminie oraz o metodach i technikach jakie będą zastosowane.
 • Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
 • Prosimy o nie nadsyłanie CV, tylko załączenie wypełnionego i odręcznie podpisanego FORMULARZA -INFORMACJA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.
 • Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod linkiem http://www.gov.pl/web/udsc/kariera-oswiadczenia
 • Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe.Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
 • PROSIMY O NIE PRZESYŁANIE KOPII DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO OBYWATELSTWO POLSKIE A WYŁĄCZNIE OŚWIADCZENIE O POSIADANIU OBYWATELSTWA POLSKIEGO.
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Proces rekrutacyjny w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców będzie przeprowadzony w formie wideokonferencji on-line, z wykorzystaniem narzędzia kontaktu zdalnego (Zoom).
Specjalista
ikonaWarszawa
Służba Cywilna