Specjalista
Kielce
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi prawnej
w Wydziale Prawnym

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze pow. 4 godz. dziennie, wymuszona pozycja ciała. Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu klimatyzowanym w budynku z windą i jest wyposażone w komputer oraz inne urządzenia biurowe typu skaner, kserokopiarka, itp.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymogów ochrony środowiska, w tym współudział w przygotowywaniu decyzji administracyjnych o charakterze pieniężnym i niepieniężnym,
 • Przygotowywanie projektów wniosków do sądów o ukaranie oraz projektów zawiadomień do prokuratury,
 • Analiza administracyjno-prawna skarg i wniosków wpływających do jednostki,
 • Udzialanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnieni w zakresie stosowania prawa,
 • Udział w przygotowywaniu projektów dokumentów związanych z organizacją jednostki,
 • Wsparcie prawne w postępowaniach prowadzonych w ramach zamówień publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Znajomość Kodeksu postępowania admnistracyjnego i postępowania cywilnego oraz prawa pracy,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym charakterze zadań
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • umiejętność organizowania i planowania pracy
 • odporność na stres
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • mile widziane uprawnienia Radcy prawnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu radcy prawnego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
  budynek C I , I piętro pok. 126
  dni powszednie w godzinach 7.00 - 15.00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata/kandydatkę. W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu oraz nr ogłoszenia. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie o ich terminie. Dokumenty kandydatów/ kandydatek niezakwalifikowanych do zatrudnienia zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.

Specjalista

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna