Specjalista
Gdańsk
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:

• praca w siedzibie Urzędu;
• częste kontakty z klientem zewnętrznym i wewnętrznym;
• wykonywanie zadań pod presją czasu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:

• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
• praca na I piętrze w budynku bez windy;
• praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
• przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach opinii w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (w szczególności w zakresie przyrodniczym);
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach opinii w zakresie określenia zakresu raportu (w szczególności w zakresie przyrodniczym);
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć (w szczególności w zakresie przyrodniczym);
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z właściwością o której mowa w art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć - ponowna ocena - (w szczególności w zakresie przyrodniczym);
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach transgranicznego oddziaływania przedsięwzięć, projektów polityk, strategii, planów i programów na środowisko (w szczególności w zakresie przyrodniczym).
 • Prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawach monitoringów, analiz porealizacyjnych (w szczególności w zakresie przyrodniczym).
 • Przygotowywanie projektów stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz dokonywania innych czynności związanych z systemem ocen oddziaływania na środowisko.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ocenami oddziaływania na środowisko
 • Znajomość ustaw: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Prawo wodne; O Służbie Cywilnej; Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o ochronie przyrody oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • Umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Odpowiedzialność;
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Internet).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Asertywność;
 • Kreatywność w działaniu;
 • Odporność na stres (wynikający z pracy pod presją czasu);
 • Przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i zakresu KPA;
 • Umiejętność analizy opracowań eksperckich;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inne informacje:
• W ofercie należy podać nr ogłoszenia: 47398;
• W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2009 r. o służbie cywilnej oferujemy umowę o pracę na czas określony (12 miesięcy), a po jej zakończeniu, po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zawarcie umowy na czas nieokreślony;
• W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
• Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą;
• Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane;
• Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone;

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna