Specjalista
Słubice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw prawno-administracyjnych
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

praca w biurze jak również w terenie,
obsługa interesantów,
reprezentacja urzędu,
praca przy komputerze,
obsługa urządzeń biurowych,
prowadzenie samochodu służbowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie samowoli budowlanej, przygotowywanie decyzji i postanowień w sprawach dotyczących nakazu rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części będących w budowie lub wybudowanych bez wymaganego prawem pozwolenia lub zgłoszenia robót budowlanych,
 • ustalanie wysokości opłat legalizacyjnych za dokonane samowole, wstrzymywanie robót budowlanych, pozwolenia na wznowienie robót;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części bez wymaganego zgłoszenia;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji o charakterze niepieniężnym,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu samowoli budowlanej oraz ewidencji spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane, administracyjne, gospodarka przestrzenna, prawnicze
 • biegła znajomość prawa administracyjnego i budowlanego, gospodarki przestrzennej, w tym dobra znajomość procedur,
 • prawo jazdy kat.B,
 • umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL, programy prawnicze) i urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Piłsudskiego 19
  69-100 Słubice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem Poczty Polskiej z dopiskiem na kopercie "Praca jako Specjalista ds. prawno-administracjnych".
Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.
Prosimy nie załączać oryginałów dokumentów. Informacje pod numerem telefonu: 95 758 22 73.
Specjalista
Słubice
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna