Specjalista
Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy/Inspektora ds. ochrony ppoż
w wieloosobowym stanowisku pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
- na stanowisku występują: wyjazdy służbowe, z uwagi na charakter zadań może wystąpić konieczność przebywania na terenie urzędu poza godzinami pracy, a także poza urzędem w związku z udziałem w kontrolach oraz oględzinami miejsc zdarzeń/wypadków
- stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
- oświetlenie dzienne i sztuczne
- stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych pracowników z zakresu bhp i ppoż.
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, w tym sporządzanie wniosków zmierzających do usunięcia tych zagrożeń oraz sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bhp i bezpieczeństwa ppoż.
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią pracy w skali Urzędu i w odniesieniu do stanowisk pracy
 • doradzanie w podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy pracowników, opiniowanie szczegółowych instrukcji oraz współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy i zakładową organizacją związkową w zakresie podejmowania przez nich działań mających na celu przestrzeganie szczegółowych przepisów oraz zasad bhp i ppoż.
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków w tym zakresie
 • uczestniczenie w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ZUW i w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji w sprawach ochrony przeciwpożarowej, w tym przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli i analiz stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku ZUW oraz egzekwowanie wewnętrznych i zewnętrznych zaleceń pokontrolnych
 • prowadzenie działań zapobiegających powstawaniu pożaru oraz analiza przyczyn i skutków zaistniałych pożarów w celu wyeliminowania zagrożeń

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w służbie bhp
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
 • znajomość ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu bhp i ppoż.
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • komunikatywność, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • doświadczenie związane z przeprowadzaniem szkoleń

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 29”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Pracownikom oferujemy:
- pracę w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego
- terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto ok. 48 000 zł rocznie
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- pracę w korpusie służby cywilnej
- dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od oceny półrocznej
- Fundusz Socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.
- możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych
- dogodne i elastyczne godziny pracy
- możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
- szkolenia interpersonalne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego
- możliwość awansu poziomego i pionowego
- możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia)
- możliwość refundacji części kosztów studiów i kursów językowych

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Rekrutacja:
1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
- Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
- Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
- Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”,
- Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
- Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
- Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
- Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
- Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
- Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr
w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
- Rozmowa kwalifikacyjna
5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
- Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem
- Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/430 3650.
Specjalista
Szczecin
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna