Specjalista
Rzeszów
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw specjalista ds. monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych
w Departamencie Monitoringu Środowiska, w Regionalnym Wydziale Monitoringu Środowiska w Rzeszowie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających problemy z poruszaniem się po schodach - 3 piętrowy budynek, brak windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca przy planowaniu i realizacji prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu hałasu oraz oceną stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian (w tym metody obliczeniowe), zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE oraz Prawa ochrony środowiska oraz prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem monitoringu pól elektromagnetycznych zgodnie z wymogami prawodawstwa krajowego.
 • Współpraca przy opracowywaniu wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w zakresie województwa mazowieckiego lub innego wyznaczonego regionu.
 • Branie udziału we wprowadzaniu danych do bazy EHAŁAS i JELMAG w obrębie województwa mazowieckiego oraz w zależności od potrzeb w pomiarach realizowanych przez CLB w wybranych monitoringowych punktach pomiarowych.
 • Opracowywanie lub współpraca przy opracowywaniu w zakresie województwa mazowieckiego lub innego wyznaczonego regionu z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS) raportów, sprawozdań, artykułów, komunikatów, publikacji i bieżących informacji dotyczących hałasu i poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku a także działalności PMŚ w zakresie monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa, przekazywanie aktualnych informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska.
 • Uczestniczenie w sprawach związanych z obsługą techniczną obowiązków sprawozdawczych w zakresie strategicznych map hałasu i programów ochrony środowiska przed hałasem wynikających z wymagań dyrektywy 2002/49/WE oraz zapoznawanie się z pracami i dokumentami krajowymi, Unii Europejskiej i instytucji międzynarodowych (np. ISO, WHO) w zakresie badań i ocen stanu środowiska.
 • Gromadzenie informacji o instalacjach emitujących pem w oparciu o dane przekazywane zgodnie z art. 122a ustawy Poś i udostępnianie gromadzonych wyniki pomiarów, o których mowa w art. 122a ustawy Poś Wydziałowi Inspekcji WIOŚ.
 • Pozyskiwanie danych i informacji o pomiarach, źródłach hałasu i innych dotyczących hałasu w środowisku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, fizyki, geoinformatyki lub pokrewnych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem lub w obszarze badań stanu akustycznego środowiska lub w obszarze gis
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych
 • znajomość dyrektyw UE dotyczących hałasu środowiskowego
 • znajomość podstawowych pojęć z zakresu akustyki
 • biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość oprogramowania GIS
 • znajomość obsługi bazy danych
 • znajomość oprogramowania do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawa jazdy kat. B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Specjalista

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna