Specjalista
Mińsk Mazowiecki
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw informatyki
w Zespole Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana w warunkach normalnych. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku urzędu. Brak windy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy. Oświetlenie mieszane. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie zapisów we wszystkich obszarach, a także na formularzach o przestępstwie, przestępcach, wykroczeniach pod kątem prawidłowości zapisów, modyfikowanie zauważonych błędów i uzupełnianie brakujących informacji w granicach obowiązujących przepisami. Generowanie, sporządzanie, opracowanie analizy statystycznej jednostki na podstawie systemu analitycznego;
 • wprowadzanie danych, rejestrowanie w systemie KSIP oraz sprawdzanie i udzielanie informacji w oparciu o policyjne i poza policyjne bazy danych. Rejestrowanie, sprawdzanie, modyfikowanie i usuwanie osób w obszarach niejawnych;
 • administrowanie systemami ODN, SNP, PSTDN, MONITORING WIZYJNY, PAP oraz sporządzanie, sprawdzanie i przekazywanie zaakceptowanych wniosków o nadanie, modyfikację lub odebranie uprawnień do policyjnych i innych baz danych użytkownikom tutejszej jednostki;
 • akredytowanie systemów niejawnych;
 • typowanie zdarzeń podobnych i przestępców dla celów rozpoznania policyjnego, pojazdów, rzeczy, dokumentów po niepełnych danych;
 • weryfikowanie rejestracji wprowadzonych do SNP w zakresie zgodności, terminowości jakości danych i wykonywanie czynności związanych z weryfikacjami przekazanymi do realizacji przez BWK KGP i WWK KSP oraz weryfikowanie rejestracji wprowadzonych do KSIP;
 • sprawdzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania w oparciu o prowadzone zbiory manualne i posiadane programy użytkowe: KSIP, POBYT, REGON, EWID, OSADZONY, SIS, VIS, KRS, MRG dla wydziałów i podległych komisariatów oraz Sądu i Prokuratury;
 • przekazywanie sprawozdań do Placówek Dyplomatycznych w zakresie SKD oraz do WTI KSP w zakresie SESPOL. Prowadzenie rejestru wydanych upoważnień do KSI;
 • koordynowanie pracy Zespołu Łączności i Informatyki oraz pełnienie funkcji zastępcy koordynatora do SEWIK.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki
 • Umiejętność obsługi komputera;
 • Umiejętność wykorzystania systemów informatycznych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Samodzielność, kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praktyka w pracy na podobnym stanowisku
 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji;
 • Wysoka kultura osobista.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "tajne" lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  ul. Wyszyńskiego 15/17, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę będzie zawarta na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika. Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim zastrzega sobie z przyczyn usprawiedliwionych prawo do przerwania procedury naboru w trakcie trwania postępowania. Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: 1,8189 kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Dodatkowych informacji udziela:
Zespół Kadr i Szkolenia Wydziału Wspomagającego KPP Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 72 36, 4772 49 236
Specjalista
Mińsk Mazowiecki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna