Specjalista
Warszawa
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw planistyczno-finansowych
Departamencie Monitoringu Środowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z planowaniem, rozliczaniem i dokumentowaniem wydatków Departamentu, z uwzględnieniem środków budżetowych i pozabudżetowych, w tym opracowuje wkład departamentu do wieloletniego planu finansowego GIOŚ oraz rocznych planów finansowych jednostki z uwzględnieniem środków pochodzących z funduszy spójności i innych mechanizmów finansowych UE (MF EOG) w ramach projektów pomocowych realizowanych przez departament.
 • Prowadzi sprawy związane z planowaniem, pozyskiwaniem i monitorowaniem realizacji wydatków na PMŚ pochodzących ze środków NFOŚiGW pozyskiwanych za pośrednictwem rezerwy celowej poz. 59 i współpraca w tym zakresie z Departamentem Organizacyjno-Finansowym.
 • Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem i monitorowaniem wykonania comiesięcznych i kwartalnych zapotrzebowań na pokrycie wydatków na realizację zadań departamentu ujętych w planie finansowym DMŚ oraz analizowaniem i monitorowaniem wykonania planu finansowego Departamentu w zakresie środków budżetowych i pozabudżetowych, w tym koniecznych korekt planu zamówień publicznych.
 • Prowadzi sprawy związane z planowaniem i monitorowaniem wykonania budżetu zadaniowego GIOŚ w zakresie pozycji 12.1.3.1 „Państwowy Monitoring Środowiska”, w tym miernika ”Liczba ocen stanu środowiska” oraz wkładu GIOŚ w zakresie PMŚ do budżetu zadaniowego MŚ.
 • Przygotowuje wkład Departamentu do obowiązkowej sprawozdawczości z wykonania budżetu GIOŚ z uwzględnieniem środków pomocowych UE, w tym budżetu zadaniowego GIOŚ.
 • Koordynuje opracowanie w DMŚ wieloletniego strategicznego programu państwowego monitoringu środowiska, wykonawczego programu państwowego monitoringu środowiska oraz rocznych planów pracy Departamentu, wkładów departamentu do Planu Pracy GIOŚ, jak również innych dokumentów planistycznych opracowywanych w Departamencie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, zarządzania, administracji lub pokrewnych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub firmie na podobnym stanowisku pracy
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych
 • Biegła znajomość obsługi komputera: środowisko Windows, pakiet MS Office, Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w komórkach księgowych/wydziale finansowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-04
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem: „12/DMŚ/2019”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

Na stronie www.gios.gov.pl w zakładce bip/praca/procedury naboru/pozostałe stanowiska w służbie cywilnej można zapoznać się z zasadami naboru obowiązującymi w GIOŚ.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.

Specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna