Specjalista
Opole
Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami oraz Archiwum

Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca o charakterze biurowo – administracyjnym,
• zagrożenie korupcją,
• praca w terenie,
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: 2 windy, toalety na każdym piętrze,
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych w celu poprawy warunków pracy, zaspokojenia potrzeb lokalowych Izby Admninsitracji Skarbowej w Opolu, urzędów skarbowych województwa opolskiego oraz Opolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Opolu, w tym finansowanych ze środków pozyskanych z sektorowych programów operacyjnych UE. Weryfikowanie projektów technicznych, wartości kosztorysowe inwestycji, współpraca z inspektorami nadzoru oraz uczestnictwo w odbiorach technicznych wykonywanych robót. Sprawowanie nadzoru nad robotami realizowanymi w ramach inwestycji i remontów. Sprawdzanie kosztorysów przedkładanych przez wykonawców pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Przygotowywanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opis przedmiotu zamówienia w zakresie udzielanych zamówień na roboty budwlane oraz wstępne ustalanie warunków umów w celu realizacji zamówienia zgodnie z prawem. Czuwanie nad praidłowością przebiegu procesu inwestycyjnego od przekazania placu budowy, poprzez comiesięczną akceptację wykonywanych prac do prozerowadzenia czynności odbiorowych, zakończonych stosownymi protokołami, w celu zapewnienia właściwej realizacji procesu inwestycyjnego.
 • Wnioskowanie i podejmowanie przedsięwzięcia organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia praidłowej realizacji zadań inwestorskich i remontowych w obiektach Izby Administracji Skarbowej i urzędów skarbowych,
 • Sporządzanie projektów planów wydatków remontowych i inwestycyjnych bazy lokalowej w celu ustalenia kolejności realizacji potrzeb Izby Administracji Skarbowej w Opolu, urzędów skarbowych województwa opolskiego oraz Opolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Opolu,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji inwestycji
 • • znajomość przepisów prawa budowalnego i innych niezbędnych w celu proawidłowej realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych i stosowania ich w praktyce, • umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich i wykonawczych, • umiejętność czytania i oceny dokuemntacji projektowej z zakresu: architektury, konstrukcji instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, dróg i parkingów, • umiejętnośc rozwiązywania problemów wynikających z prowadzonych spraw, • umiejętność obsługi programu Microsoft Office lub Open Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolności analityczne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność, kretywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: 4.684,60 zł.;
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
• Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego lub data złożenia w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Opolu);
• Kandydaci spełniających niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowanych do II etapu postępowania selekcyjnego kandydatów będą powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail;
• W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
• Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• Wymagane wzory oświadczeń dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” ” → Nabór → Wzory oświadczeń;
• Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymagalnych oświadczeń, wskazanie w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;
• Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2019 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
• W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4403309 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4403216 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: Aplikuj

Specjalista

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna