Specjalista
Lublin
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw zaopatrzenia i ewidencji
w Wydziale Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Godziny pracy: 7:30-15:30.

Budynek dwukondygnacyjny, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy usytuowane na II piętrze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej wydawanego i przyjmowanego przydzielonego asortymentu.
 • Księgowanie operacji związanych z wydawaniem i przyjmowaniem przydzielonego asortymentu w ujęciu ilościowo – wartościowym.
 • Ewidencjonowanie i analizowanie operacji finansowych związanych z obrotem przydzielonego asortymentu w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o realizacji budżetu.
 • Realizowanie zakupów przydzielonego asortymentu, na podstawie zawartych umów i w trybie pozaustawowym, ze środków budżetowych i darowizn.
 • Analizowanie zgłoszonych potrzeb oraz przygotowywanie pełnej dokumentacji, do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przydzielonego asortymentu, sprawdzanie ofert i uczestniczenie w pracach komisji.
 • Naliczanie normatywy zapasów magazynowych przydzielonego asortymentu, odpowiadanie za bieżące utrzymanie zapasów magazynowych, nadzorowanie stałej rotacji asortymentu.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu i sporządzaniu zbiorczych projektów planów materiałowo – finansowych oraz planowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Uczestniczenie w pracach komisji/zespołów do przeprowadzenia inwentaryzacji/ przeklasyfikowania / wybrakowania itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związane z obsługą dokumentów przychodowo – rozchodowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych i umiejętność ich stosowania.
 • Znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera – pakiet Office i Internet.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych oraz biegłego i dokładnego liczenia.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa zamówień publicznych.
 • wykształcenie: wyższe
 • Przeszkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych i gospodarki mieniem w jednostce budżetowej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 44 64, 81 535 40 94.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w styczniu 2020 r. i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2 683,71 zł brutto wynikające z mnożnika kwoty bazowej 1,4000 oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”). UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE (W BIP KWP w Lublinie dostępny jest WZÓR OŚWIADCZENIA kandydata ubiegającego się o stanowisko).

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
https://nabory.kprm.gov.pl/,
http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna