Specjalista
Brzeg
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kwatermistrzowsko-technicznych
Sekcja ds. kwatemistrzowsko-technicznych

Warunki pracy

praca siedząca w pozycji wymuszonej przy monitorze ekranowym do 4 godz. dziennie
narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax i skaner
praca na I piętrze, budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie nadzoru nad utrzymaniem w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów, sprzętu pływajacego i sprzętu silnikowego PSP
 • ogranizowanie, wykonywanie i dokumentowanie wymaganych prac konserwacyjnych, badań technicznych pojazdów i sprzętu będącego na stanie KP PSP Brzeg
 • rozlicznie zużycia paliwa przez pojazdy, sprzęt pływający i sprzęt silnikowy
 • realizacja zadań w zakresie dodatkowych ubezpieczeń taboru samochodowego
 • planowanie i realizacja zakupów w zakresie sprzętu, paliw, części i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy
 • realizacja zadań w zakresie wydawania upoważnień do prowadzenia pojazdów służbowych
 • prowadzenie ewidencji pojazdów i sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ewidencji nieodpłatnego użyczenia pojazdów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne lub ogólne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego prowadzenie spraw technicznych
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera, program MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • wysoka kultura osobista
 • dokładność, skrupulatność, rzetelność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • świadectwa szkolne
 • świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenie o odbytym stażu
 • referencje odnośnie pracy wykonywanej na podstwaie umowy zlecenia wraz z okresami pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu
  ul. Saperska 16 (p. 203) godz. 7.30-15.00
  49-300 Brzeg

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 1200,00 zł. brutto
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 77 424 05 74

Specjalista

Brzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna