Specjalista
Zgierz
Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

Warunki pracy

praca w pomieszczeniu zamkniętym, praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin, praca przy oświetleniu sztucznym, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na parterze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie eksploatacji i konserwacji obiektów służbowych
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki sprzętem i materiałami techniki policyjnej, sprzętem i matariałami biurowymi, sprzętem kwaterunkowym, gospdarczym, informatyki, przedmiotami zaopatrzenia mundurowego, drukami w jednostkach i komórkach organizacyjnych KPP w Zgierzu
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji mandatów karnych
 • nadzór nad gospodarką transportową KPP i podległych jednostek
 • nadzór nad gospodarką materiałami pędnymi i smarami KPP i podległych jednostek
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki mieszkaniowej i spraw socjalnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • prowadzenie wszelkich inwentaryzacji i wybrakowań
 • prowadzenie rejestru sprzętów i urządzeń posiadających karty ewidencyjne
 • pełnienie nadzoru nad prawidłowym działaniem przewodowych systemów łączności KPP w Zgierzu i podległych jednostek
 • dokonywanie kompleksowego zaopatrzenia dla potrzeb KPP, po uzgodnieniu z kierownictwem jednostki
 • nadzór nad wykonywaniem obowiązków służbowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach: starszego inspektora, inspektora, mechanika samochodowego, konserwatorów, sprzątaczek

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych
 • umiejętnośc interpretacji przepisów i rozwiązywania problemów
 • umiejętnośc podejmowania decyzji, organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
  ul. Długa 58/60
  95 - 100 Zgierz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone ( o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2525,56 zł brutto,
- oświadczenie i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie
- urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika (umowa na zastępstwo)

Specjalista

Zgierz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna