Specjalista
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
w Dziale Nadzoru Nasiennego

Warunki pracy

• Praca biurowa, techniczno-administracyjna z wykorzystaniem komputera z oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych
• Praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• Praca z dokumentami, obsługa interesantów
• Praca w siedzibie Inspektoratu oraz wyjazdy w teren z wykorzystaniem samochodu służbowego
• Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym
• Brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i pomieszczeń sanitarnych
• Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad przyjmowaniem wniosków o ocenę polową materiału szkółkarskiego
 • Rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie decyzji dotyczących zastosowania w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnego materiału siewnego oraz sporządzanie sprawozdań z wydanych zezwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym
 • Nadzór nad kontrolą wytwarzania i obrotu materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin ozdobnych i warzywnych oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu wytwarzania i obrotu materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin ozdobnych i warzywnych
 • Szkolenie urzędowych kwalifikatorów materiału szkółkarskiego oraz pracowników wykonujących kontrole wytwarzania i obrotu materiałem szkółkarskim, rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin ozdobnych i warzywnych w zakresie obowiązujących przepisów
 • Nadzór nad kontrolą upraw winorośli, z których winogrona są przeznaczane do produkcji wina
 • Przygotowywanie decyzji w postępowaniach administracyjnych dotyczących nakładania opłat sankcyjnych
 • Przyjmowanie zamówień na etykiety urzędowe dla materiału szkółkarskiego
 • Prowadzenie kontroli prawidłowości wykonywania przez Oddziały zadań z zakresu nadzoru nad wytwarzaniem, oceną, obrotem, stosowaniem materiału siewnego oraz kontrolą upraw GMO

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy w państwowej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość krajowych i wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ochrony roślin i nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Na kopercie należy zamieścić imię, nazwisko i adres kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Nadzoru Nasiennego, ogłoszenie nr 51246".
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów. Składane dokumenty (list motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy. Po przeprowadzonych rozmowach skontaktujemy się tylko z wybranym kandydatem. Zebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zatrudnienia wybranego kandydata.
Dodatkowe informacje: (81) 744-03-26 wew. 37

Specjalista

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna