Specjalista
Opole
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw księgowości – budżetu i obsługi systemu TREZOR
w Zespole ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Narzędzia i materiały pracy - komputer.
Stres związany z kontaktem z podmiotami nadzorowanymi i instytucjami kontrolującymi.
Lokalizacja biura - II piętro.
Bariery architektoniczne - konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kompletowanie i wprowadzani danych do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – zbiorczo w zakresie dysponentów III stopnia oraz w zakresie dysponenta II stopnia.
 • Terminowe sporządzanie poleceń przelewów i prawidłowe prowadzenie księgowości dotyczących rachunku bieżącego i rachunku dochodów własnych.
 • Księgowanie operacji finansowych.
 • Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy na stanowiskach finansowo -księgowych w jednostkach budżetowych
 • umiejętność obsługi programu Progman finanse
 • umiejętność obsługi programu Progman rozrachunki
 • znajomość prawa w zakresie: Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje: 775417216

Specjalista

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna