Specjalista
Łęczna
Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadr i szkolenia
Zespół Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

- praca siedząca przy komputerze, powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- praca odbywa się głównie w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej,
- praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
- praca w zespole,
- praca biurowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
- stanowisko wyposażone w monitor ekranowy, urządzenia biurowe,
- praca w pomieszczeniu na pierwszym piętrze (bariery architektoniczne – brak windy)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego oraz prowadzenie akt osobowych i dokumentacji kadrowej policjantów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach osobowych, opracowywanie decyzji – rozkazów personalnych,
 • koordynowanie realizacji doskonalenia zawodowego centralnego w Komendzie,
 • prowadzenie ewidencji etatowej i kadrowej (meldunków o stanie kadr, ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich policjantów),
 • opracowywanie wniosków o nadanie odznaczeń, medali państwowych i resortowych, stopni służbowych na policjantów,
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych policjantów z zakresu spraw kadrowych do systemów elektronicznych,
 • współpracowanie z kierownikami komórek organizacyjnych w Komendzie w zakresie adaptacji, urlopów, awansów, odznaczeń i opinii służbowych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wskazanych zagadnień.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok w komórkach kadrowych
 • Deklaracja zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o Policji i przepisów wykonawczych do ustawy, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • Komunikatywność
 • Wysoka kultura osobista
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość struktur Policji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczone klauzulą "poufne".

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniajace do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika w korpusie służby cywilnej.
W aplikacji kandydaci powinni podać nr ogłoszenia o naborze, wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do urzędu) nie będą brane pod uwagę. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie następnego etapu kwalifikacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,1738 kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na 2019 r. plus dodatek za wysługę lat. KPP w Łęcznej nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (81) 752 72 33.

Specjalista

Łęczna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna