Specjalista
Elbląg
Komenda Miejska Policji w Elblągu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadrowych funkcjonariuszy Policji, medycyny pracy i opinii służbowych
w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy, czas pracy - 8 godzin, system pracy jednozmianowy, w budynku brak podjazdów i windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań w zakresie spraw kadrowych funkcjonariuszy Policji pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących spraw osobowych policjantów KMP w Elblągu,
 • ustalanie uprawnień policjantów do awansów w stanowiskach i w stopniach oraz podwyższenia dodatków służbowych,
 • monitorowanie procesu opiniowania policjantów,
 • przygotowywanie skierowań na badania: profilaktyczne i kontrolne funkcjonariszy KMP w Elblągu i KP w Pasłęku
 • gromadzenie materiałów dotyczących spraw osobowych i opiniodawczych policjantów oraz sprawdzanie ich pod względem merytorycznym, prowadzenie dokumentacji związanej ze służbą policjantów
 • ustalanie wysługi lat do celów uposażeniowych i nagrody jubieluszowej oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tym zakresie
 • przygotowywanie rozkazów o wyróżnieniu policjantów nagrodą motywacyjną i przyznania zapomóg
 • prowadzenie akt osobowych i kartoteki manualnej policjantów KMP w Elblągu, poprzez bieżące wpisywanie i wpinanie dokumentacji wytworzonej w trakcie przebiegu służby

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
 • kreatywność
 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kadrowym w pracy w administracji publicznej lub w resorcie MSWiA
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • kurs z zakresu prawa pracy
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego
 • znajomość przepisów Ustawy o Policji i przepisów wykonawczych
 • znajomość przepisów resortowych MSWiA

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu - WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ BIP KMP W ELBLĄGU W ZAKŁADCE "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)" LUB OSOBIŚCIE W ZESPOLE KADR I SZKOLENIA KMP W ELBLĄGU
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Elblągu
  ul. Tysiąclecia 3
  82-300 Elbląg
  z dopiskiem: specjalista Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Elblągu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
-oświadczenia muszą być oznaczone datą oraz podpisane własnoręcznie,
-złożone dokumenty nie będą zwracane,
-w ofercie prosimy o podanie danych kontaktowych, adresu do korespondencji,
-kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych), określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji,
-zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub potwierdzenia faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

TECHNIKI I METODY NABORU:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
-rozmowa kwalifikacyjna,
- proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2229,87 zł + dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. 2017, poz. 1889)
- publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego kandydata,
- dodatkowe informacje tel. 55 230-12-35.

Specjalista

Elbląg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna