Specjalista
Kalisz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Samodzielne Stanowisko Pracy ds Administracyjno-Technicznych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 praca w sekretariacie i obsługa centrali telefonicznej
samodzielne prowadzenie samochodu służbowego
 praca przy komputerze
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu w Delegaturze w Koninie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu i kancelarii delegatury,
 • prowadzenie list obecności i rejestrowanie czasu pracy,
 • zgłaszanie potrzeb szkoleniowych,
 • terminowe przekazywanie dokumentów finansowych,
 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań,
 • prowadzenie spraw administracyjno-technicznych delegatury m.in. zapewnienie dyspozycyjności taboru samochodowego, zapewnienie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów na zewnątrz delegatury, prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i ochrona majątku delegatury, prowadzenie spraw związanych z terminowym wykonywaniem przeglądów technicznych majątku delegatury oraz zlecania ich napraw i konserwacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, program poczty elektronicznej, ePUAP)
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość przepisów z zakresu prowadzenia kancelarii (instrukcja kancelaryjna, instrukcja archiwalna itp)
 • znajomość przepisów z zakresu warunków technicznych budynku
 • ogólna wiedza z zakresu ochrony środowiska
 • komunikatywność
 • dobra organizacja pracy
 • kultura osobista
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą sekretariatu i/lub obsługą transportu i utrzymania technicznego budynku
 • wykształcenie: wyższe z zakresu administracji
 • zdolność analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego).
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.
Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych. Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie
lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone
po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 2500 zł brutto.
Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2019 r.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Kalisz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna