Specjalista
Łódź
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw inwentaryzacji
w Zespole ds. Inwentaryzacji Wydziału Finansów

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa komputera powyżej 4 godz. na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na parterze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie poprawności sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w celu wychwycenia nieprawidłowości,
 • rozliczanie inwentaryzacji, porównywanie stanów stwierdzonych/rzeczywistych ze stanami księgowymi, ustalanie i wyjaśnianie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, uwzględnianie ubytków, dokonywanie kompensat niedoborów z nadwyżkami, przygotowywanie wstępnych sprawozdań z wnioskami celem przedłożenia i omówienia na posiedzeniach zespołu, sposobu ich rozliczenia w księgach rachunkowych,
 • sprawdzanie dokumentacji z klasyfikacji jakościowej i wybrakowania pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki zbędnymi składnikami majątkowymi jednostki,
 • przeprowadzanie szkoleń, instruktaży dla Zespołów spisowych w celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych i prawidłowego sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnych,
 • prowadzenie rejestru numerowego arkuszy spisu z natury, wydawanie i rozliczanie Zespołów spisowych z druków ścisłego zarachowania i innych obowiązujących a wymaganych formularzy w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania drukami ścisłego zarachowania,
 • przeprowadzanie kontroli spisów z natury, pracy Zespołów spisowych w trakcie trwania inwentaryzacji, na wniosek przewodniczącego GKI w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu czynności inwentaryzacyjnych,
 • przygotowywanie dokumentów z inwentaryzacji, z klasyfikacji jakościowej i wybrakowania celem przekazania do archiwum jednostki

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praktyki w zakresie czynności inwentaryzacyjnych zwłaszcza proceduralnych, podstawowe wiadomości z zakresu materiałoznawstwa, towaroznawstwa, gospodarki magazynowej i dokumentacji inwentaryzacyjnej
 • znajomość przepisów związanych z rachunkowością, w szczególności ustawy o rachunkowości
 • obsługa komputera w zakresie MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego podstawowe wiadomości z zakresu księgowości

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- wynagrodzenie: 1,4741 mnożnik kwoty bazowej tj. 2825,76 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA I SŁUŻBA" - Praca w służbie cywilnej,
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

Specjalista

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna