Specjalista
Radomsko
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw ds. obsługi informatycznej
w Zespole Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Radomsku

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu i poza nim, w systemie zmianowym. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca na I piętrze. Niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych. Wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie i administrowanie systemami oraz prowadzenie bieżącej obsługi serwerów w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku,
 • uruchamianie policyjnych systemów komputerowych w sieci Komendy Powiatowej Policji w Radomsku,
 • odpowiadanie za bezpieczeństwo systemu oraz za przestrzeganie stosowania procedur w związku z funkcją administratora systemów informatycznych zbiorów elektronicznych w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku oraz zbiorów manualnych w komórce informatyki,
 • organizowanie i koordynowanie pracy całego zespołu komórki informatyki,
 • obsługiwanie systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej komendy,
 • realizowanie czynności związanych z techniczną obsługą monitoringu wizyjnego komendy i jednostek jej podległych oraz obsługą monitoringu przemysłowego,
 • prowadzenie systematycznych szkoleń policjantów w zakresie obsługi terminali i programów,
 • wprowadzanie i udostępnianie danych w systemach policyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność komunikowania się,
 • planowanie i dobra organizacja własnej pracy oraz dyspozycyjność,
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz ustawy o służbie cywilnej,
 • obsługa aplikacji bazodanowych,
 • wiedza na temat funkcjonowania oraz topologii sieci komputerowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • dobra znajomość struktury Komendy Powiatowej Policji w Radomsku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie 1,7043 mnożnik kwoty bazowej, tj. 3267,04 zł brutto plus wysługa lat. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją "oferta na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej". Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni). Oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Specjalista

Radomsko

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna