Specjalista
Poddębice
Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Zespół do spraw Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Komendy Powit

Warunki pracy

Praca w budynku, praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, brak wind/platform dla osób niepełnosprawnych, podjazdy dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dziennika korespondencyjnego oraz realizacja przydzielonej korespondencji
 • Kontrola pod względem merytorycznym faktur
 • Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych obiektów pozostających w trwałym zarządzie KWP w Łodzi oraz dokonywanie raz w roku porównania stanów ewidencyjnych jednostki z ewidencją główną KWP
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych budynków użytkowanych przez KPP w Poddębicach oraz jednostki podległe;
 • Prowadzenie rejestru wydatków oraz terminowe przekazywanie do KWP w Łodzi sprawdzonych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzonych przez Komendanta Powiatowego Policji dokumentów
 • Przygotowywanie danych do planów finansowych, sprawozdań z wykonania budżetu dla potrzeb KPP, analiz limitów finansowych, itp.
 • Nadzór nad pracami porządkowymi, gospodarczymi i konserwatorskimi w obiektach KPP
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów oraz zakupem towarów i usług dla jednostki zgodnie z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych”
 • Przygotowywanie dokumentacji dot. darowizn.
 • Nadzorowanie terminowego dokonywania przeglądów budynków, instalacji kominowych , gazowych i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość ustaw: ustawa o Policji, ustawa o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień; ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie Działu I (Przepisy ogólne) i Działu II (Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych) oraz aktów wykonawczych,
 • umiejętności: stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, analizy i syntezy informacji, obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 poz. 1167 z późn. zm. )
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zespół ds. Kadr, Szkolenia i Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach
  ul. Targowa 22.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowych informacji dot. naboru udzielają pracownicy Zespołu ds. Kadr, Szkolenia i Kontroli tel. 43 678 94 48.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,3361 kwoty bazowej
( 2 503,64 zł miesięcznie) + dodatek za wysługę lat.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą.

Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki , którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji.

Specjalista

Poddębice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna