Specjalista
Toruń
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw administracyjno-technicznych
w Delegaturze w Toruniu

Warunki pracy

- praca pod presją czasu,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
- czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
- stanowisko pracy znajduje się na II piętrze,
- budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich tylko na parter,
- stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa sekretariatu Delegatury WIOŚ w Toruniu.
 • Ewidencjonowanie korespondencji w elektronicznym systemie e-DOK.
 • Przyjmowanie korespondencji dostarczonej przez klientów, firmy kurierskie, urzędy pocztowe, itp.
 • Przekazywanie zadekretowanej korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych.
 • Przyjmowanie i przygotowywanie do wysyłki korespondencji wychodzącej z komórek organizacyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,
 • znajomość zasad obiegu dokumentów,
 • znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość oprogramowania do zarządzania dokumentami i zadaniami – system e-Dok,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • kultura osobista,
 • pozytywne podejście do klienta, skuteczna komunikacja.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 376-17-35

Specjalista

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna