Specjalista

Dodano: 13.02.2020
Specjalista
Poznań
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw finansowo-księgowych (na zastępstwo)
w zespole do spraw finansowo-księgowych; znak sprawy: WAF.210.6.2020

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
- zadania wykonywane w siedzibie,
miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych,
- stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego,
- budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowuje dokumenty dotyczące dochodów i wydatków w celu dekretacji w systemie komputerowym Symfonia Finanse i księgowość zgodnie z zakładowym planem kont,
 • dekretuje wszelkie dokumenty księgowe w systemie Symfonia Finanse i księgowość w celu zaksięgowania wyżej wymienionych dokumentów i dostarczenia aktualnej informacji finansowej,
 • przygotowuje dokumenty PK w celu dokonania przeksięgowań, storn, księgowań oraz dekretuje wyżej wymienione dokumenty w Systemie Symfonia Finanse i księgowość,
 • obsługuje system bankowy NBP w celu zapłaty zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów,
 • dekretuje umowy zawierane na podstawie stosunku cywilnoprawnego w systemie Symfonia Kadry i Płace oraz sporządza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa roczne deklaracje podatkowe. Podpisuje elektronicznie roczne deklaracje podatkowe na mocy uzyskanego upoważnienia i przekazuje elektronicznie do Urzędów Skarbowych,
 • rozlicza zaliczki, podróże służbowe oraz sprawdza dokumenty księgowe pod względem formalno-rachunkowym,
 • gromadzi i przetwarza dane niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, sporządza, analizy, zestawienia oraz sprawozdania z zakresu realizowanych zadań,
 • obsługa informatycznego systemu finansowego Trezor 3.0.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i finansów publicznych
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów finansowo-księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie profilowane, preferowane ekonomiczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i inicjatywa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  ul. Kościuszki 93
  61-716 Poznań
  pok. 339 - budynek B - Kancelaria

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia oferty,
- wymagane oświadczenia kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem
i datą sporządzenia,
- kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną lub pocztową,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/ osobistego dostarczenia do urzędu),
- oferty kandydatów, z którymi nie można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej, możliwe są do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty te podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
- oferty kandydatów, z którymi można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej, zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata,
- przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3642,19 - 4142,12
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 780 386 018.