Specjalista
Racibórz
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Sekcji Współpracy Międzynarodowej Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej

Warunki pracy

• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach od 7.30 do 15.30, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała;
• miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; miejsce pracy na 4 piętrze;
• możliwość poruszania się po budynku: odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi
Oferujemy:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stkę”; system nagród motywacyjnych; świadczenia socjalne (zapomogi, dofinansowanie do urlopu, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, pożyczki mieszkaniowe); działalność kasy zapomogowo – pożyczkowej; możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz pakietu medycznego na preferencyjnych warunkach;
• możliwość korzystania z sali gimnastycznej i siłowni po godzinach pracy;
• stabilne zatrudnienie;
• możliwość rozwoju i nauki od specjalistów;
• możliwość korzystania z parkingu, w tym dla rowerów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • tłumaczenie pism, opracowań, materiałów o charakterze informacyjnym m.in. z Agencji Frontex do wykorzystania przy sporządzaniu dokumentów na potrzeby Komendanta Oddziału i jego zastępców;
 • koordynowanie na poziomie Oddziału działań dotyczących współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej KGSG w zakresie współdziałania z Agencją Frontex;
 • koordynowanie na poziomie Oddziału realizacji międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze regionalnym;
 • obsługa merytoryczna na poziomie Oddziału wizyt i spotkań międzynarodowych oraz podróży służbowych poza granicami kraju Komendanta Oddziału i jego zastępców;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi KGSG oraz komórkami Komendy Oddziału w zakresie opracowywania opinii, materiałów analitycznych, informacyjnych, raportów, odpowiedzi na kwestionariusze i zapytania oraz innych dokumentów do wykorzystania w kontaktach z partnerami zagranicznymi, organami UE, przedstawicielstwami dyplomatycznymi i innymi podmiotami zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

• Proponowane wynagrodzenie brutto: 2600,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414-41-39, (32) 414 4342.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Racibórz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna