Specjalista
Słupsk
Urząd Morski w Słupsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw zamówień publicznych
w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Warunki pracy

- praca biurowa, w godzinach 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku;
- użycie monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
- czynności o charakterze statycznym, w pozycji siedzącej, przy biurku;
- stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy (drukarka, niszczarka);
- zagrożenie korupcją

Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi
 • Przygotowywanie i kierowanie do publikacji ogłoszeń
 • Przygotowywanie i przeprowadzania procedury zamówień od 14000 Euro do 30000 Euro zgodnie z obowiązującym regulaminem
 • Pełnienie obowiazków sekretarza Komiski przetargowej
 • Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, określanie wartości szacunkowej zamówienia w Euro, ustalanie terminu ogłoszenia postępowań oraz terminów składania i otwarcia ofert
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy pod presją oraz odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe - studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie lub oświadczenie o przeszkoleniu w zakresie zamówień publicznych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.
Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3900,97 brutto zł + dodatek stażowy.

Specjalista

Słupsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna