Specjalista
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw inwentaryzacji
w Wydziale Finansowo-Księgowym

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- zagrożenie korupcją
- praca w terenie
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przewodniczenie komisji spisowej w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych, materiałowych i wyposażenia w formie spisu z natury z wykorzystaniem systemu elektronicznej rejestracji
 • dokonywanie przy użyciu urządzeń mobilnych rejestracji składników majątkowych, materiałowych i wyposażenia w systemie elektronicznej rejestracji
 • wykonywanie czynności kontrolno-inspekcyjnych wraz z dokonywaniem analiz wyników inwentaryzacji składników majątkowych, materiałowych i wyposażenia
 • wykonywanie czynności sekretarza komisji inwentaryzacyjnej związanych z przygotowywaniem dokumentów inwentaryzacyjnych w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych, materiałowych i wyposażenia
 • sporządzanie i realizacja półrocznych i rocznych planów inwentaryzacyjnych
 • nadzorowanie i koordynowanie działań osób uczestniczących w procesie przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych, materiałowych i wyposażenia wraz z udzielaniem pomocy merytorycznej
 • przedstawianie propozycji optymalnych rozwiązań dla procesu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych, materiałowych i wyposażenia przy wykorzystaniu systemu elektronicznej rejestracji
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentów inwentaryzacyjnych, sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji powierzonych obowiązków

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowe w dziedzinie nauk ekonomicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowość, księgowość
 • znajomość przepisów o rachunkowości w zakresie wykonywanych zadań
 • obsługa informatycznego systemu elektronicznej rejestracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracja publiczna
 • studia podyplomowe na kierunku ekonomia, rachunkowość, analityka inwentaryzacji
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów regulujących odpowiedzialność materialną osób za mienie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych na kierunku ekonomia, rachunkowość, analityka inwentaryzacji

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 527,17 - 3 881,80 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 31 30 lub 58 355 31 74

Specjalista

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna