Specjalista

Dodano: 05.01.2020
Specjalista
Staszów
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw księgowych
zespół finansowo-księgowy

Warunki pracy

-reprezentacja urzędu na zewnątrz
-praca biurowo-administracyjna w pozycji siedzącej, przy monitorze
-wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wystawianie zawiadomień dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych za czynności wykonane przez inspekcje oraz lekarzy
 • Przygotowanie dokumentów księgowych do realizacji
 • Wstępna weryfikacja faktur, dekretacja i przygotowanie dokumentów do księgowania
 • Sprawdzanie faktur pod względem formalno - rachunkowym i przedkładanie ich do akceptacji,
 • Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji,
 • Ocechowanie wyposażenia znajdującego się na stanie ewidencji księgowej PIW specjalnego
 • Przygotowanie i aktualizowanie wywieszek w pokojach znajdujących się wyposażenia
 • Prowadzenie książki ewidencji ilościowej niskocennych materiałów
 • Pomoc przy zapewnieniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych,
 • Pomoc w czynnościach przygotowawczych dokumentów księgowych do księgowania na bieżąco,
 • Zapoznanie się z wewnętrzną polityką PIW Staszów
 • Przygotowanie dla Głównego Księgowego dokumentów wskazanych przez kierownika Zespołu
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Staszowie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • - bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków
 • - znajomość ustawy o rachunkowości
 • - znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • - znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - znajomość obsługi programów finansowo- księgowych
 • - znajomość programu TREZOR

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie
  ul. Wojska Polskiego 1
  28-200 Staszów

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów, po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 604442954