Specjalista
Siedlce
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw finansowo-księgowych
Zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, drukarka),
- zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- praca wymagająca dyspozycyjności,
- praca w godzinach 8.15-16.15,
- praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie,
- stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym na wysokim parterze,
- budynek Inspektoratu jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - winda przy schodach wejściowych,
-narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner,
- wewnątrz budynku brak windy i podjazdów,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie urządzeń księgowych w zakresie księgowości syntetycznej i analitycznej do kont wydatków oraz kont kosztów.
 • Sporządzanie listy płac zgodnie z umowami o pracę i innymi decyzjami oraz prowadzenie karty wynagrodzeń dla pracowników.
 • Naliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i innych na podstawie wymaganej dokumentacji i sporządzanie listy wypłat wymienionych zasiłków.
 • Naliczanie podatków od wynagrodzeń, od prac zleconych, od umów o dzieło oraz sporządzanie niezbędnych deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego.
 • Kontrolowanie otrzymanych do księgowania dokumentów w zakresie ich kompletności oraz czy faktury dotyczące zakupu dostaw i usług są sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym oraz czy są wykonane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz dekretowanie pod kontrolą Zastępcy Głównego Księgowego..
 • Prowadzenie kont rozrachunkowych z tytułu dostaw i usług oraz przygotowywanie przelewów w celu terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań Inspektoratu w zakresie środków budżetowych Inspektoratu i prowadzenie windykacji należności z tytułu obciążeń za media itp.
 • Prowadzenie na bieżąco kont rozrachunkowych dotyczących: wynagrodzeń, składek ZUS, składek Funduszu Pracy, podatków, opłat PFRON-u i innych opłat oraz tereminowe regulowanie zobowiązań i sporządzanie niezbędnych deklaracji oraz przekazywanie ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Sporządzanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych dla pracowników Inspektoratu oraz innych zaświadczeń o wynagrodzeniach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie lub średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego staż pracy dwa lata w księgowości
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Obsługa komputera
 • Umiejętność dobrej współpracy z innymi pracownikami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
  08-110 Siedlce, ul. Kazimierzowska 29

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
- Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do urzędu).
- Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń do pobrania ze strony www.wiw.mazowsze.pl – zakładka: Praca).
- Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru są powiadamiani o ich terminie oraz o metodach i technikach naboru.
- Kandydaci zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru i którzy wzięli w nim udział, a nie zostali wybrani do zatrudnienia, otrzymują informację zwrotną.
- Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych są o tym informowani.
- Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
- Dodatkową informację można uzyskać pod tel.: 25/ 63-264-59 w. 41.

Informacje dotyczące rekrutacji w WIW z/s w Siedlcach znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.wiw.mazowsze.pl w zakładce „Praca”.

UWAGA:
Dokumenty można:
- składać osobiście w kancelarii ogólnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem „oferta pracy nr 66532”),
- przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29 08-110 Siedlce, (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem „oferta pracy nr 66532”),
- przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP (temat wiadomości: „oferta pracy nr 66532”). W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia muszą być potwierdzone profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia odrzucenia oferty przesyłanej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP należy treść oświadczeń dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym),
- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Aplikuj (temat wiadomości: „oferta pracy nr 66532”). W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagany w ogłoszeniu list motywacyjny, CV, oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/ kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych dokumentów, oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
W celu upewnienia się, że wiadomości zostały odebrane pomyślnie proszę o zaznaczenie opcji potwierdzenia dostarczenia i przeczytania poczty lub proszę o kontakt telefoniczny z działem kadr (tel. 25/63-264-59 w.41)
Specjalista
Siedlce
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna