Specjalista
Suwałki
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw badań fizykochemicznych
Pracownia w Suwałkach

Warunki pracy

Mogą wystąpić niżej wymienione czynniki utrudniające pracę:
- praca w szczególnych warunkach środowiskowych – laboratorium
- nietypowe godziny pracy
- zagrożenie korupcją
- brak udogodnień dla osób mających trudności w poruszaniu się po schodach
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz fizyko-chemicznych zgodnie z ustalonym zakresem upoważnienia i harmonogramem ustalającym podział wykonywanych badań,
 • prowadzenie i dokumentowanie wewnętrznej kontroli jakości badań,
 • prowadzenie i dokumentowanie kalibracji i sprawdzania stosowanego wyposażenia pomiarowego,
 • właściwe oznakowywanie stosowanych odczynników, wzorców, materiałów odniesienia, sporządzonych roztworów i odpowiednie ich przechowywanie,
 • obsługa stosowanego wyposażenie pomiarowego zgodnie z fabrycznymi instrukcjami obsługi i instrukcjami roboczymi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie chemiczne lub ochrona środowiska
 • znajomość podstaw teoretycznych następujących metod badawczych: miareczkowa, wagowa, elektrochemiczne, UV/VIS
 • obsługa komputera w tym arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe chemiczne lub analityczne lub biochemiczne lub ochrona środowiska lub inżynieria środowiska lub nauki o środowisku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Ciołkowskiego 2/3
  15-264 Białystok

  z dopiskiem: oferta pracy - specjalista ds. badań fizykochemicznych Suwałki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Oferty niekompletne lub wpływające po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę. Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Informacje dla osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (085) 742 80 75.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą naboru do służby cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do skorzystania z wzorów oświadczeń dla kandydata zamieszczonych na stronie internetowej urzędu www.wios.bialystok.pl w zakładce Nabór do służby cywilnej.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w postępowaniu.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2100 zł.

Specjalista

Suwałki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna