Specjalista
Kępno
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw finansowych
Sekcja Finansów

Warunki pracy

• praca o charakterze administracyjno – biurowym w siedzibie urzędu w jednozmianowym systemie codziennym w godz. 7.30 – 15.30,
• wyjazdy służbowe w ramach narad szkoleniowych, odpraw itd.,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• obsługa urządzeń biurowych, w tym komputera z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• narzędzia i materiały pracy- komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe,
• stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze budynku,
• obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, występują utrudnienia dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach – brak windy. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • naliczanie uposażeń, wynagrodzeń oraz innych należności wynikających z pozostawania w stosunku służbowym strażaków PSP oraz pracowników cywilnych,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
 • obliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie rejestru faktur i rachunków,
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • obsługa bankowa i kasowa Komendy,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobku na podstawie aktualnego angażu,
 • współudział w dekretowaniu i księgowaniu operacji finansowych,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku związanym z finansami, rachunkowością lub ekonomią
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjno – biurowych w administracji publicznej o podobnym zakresie zadań
 • znajomość przepisów: ustawa o PSP, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, kodeks postępowania administracyjnego, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość przepisów ubezpieczeń ZUS,
 • znajomość zasad obiegu dokumentów w administracji,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, samodzielność, obowiązkowość,
 • wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, i odpowiedzialność,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obsługa programu: PŁATNIK,
 • znajomość komputerowych systemów finansowych m.in. Płace autorstwa firmy FORTECH Sp. z o.o.,
 • kursy i szkolenia z dziedziny finansów, rachunkowości lub ekonomii.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • życiorys i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wyników
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-29
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty należy składać w sekretariacie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie,
  ul. Broniewskiego 12, 63-600 Kępno lub przysłać pocztą w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór do KSC”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie.
• Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).
• W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
• Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kępnie. Nabór odbędzie się w trzech etapach:
I etap: weryfikacja wymaganych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
II etap: sprawdzian wiedzy teoretycznej w postaci testu
III etap: rozmowa kwalifikacyjna

• Informacje o wynikach poszczególnych etapów zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie KP PSP w Kępnie i Biuletynie Informacji Publicznej Komendy. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
• Zatrudnienie w II półroczu 2020 r.
• Przewidywane wynagrodzenie min. 2600 zł + dodatek za wysługę lat (5%-20%)
Poszczególne etapy naboru odbędą się z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących
w danym dniu przepisów o zapobieganiu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 77 17 700.
Specjalista
Kępno
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna