Specjalista
Świecie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadrowych
Wydział kwatermistrzowsko-organizacyjno-kadrowy

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca w pomieszczeniu z oświetleniem mieszanym: światło dzienne i oświetlenie sztuczne,
- praca na parterze budynku,
- brak windy w budynku,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, awansowaniem, regulacją uposażeń oraz zwalnianiem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
 • przygotowywanie wnioskow o nadanie odznaczeń państwoweych, resortowych i innych wyróżnień,
 • przygotowywanie wniosków o awanse w stopniach służbowych,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych pełniących służbę/ wykonujących pracę w systemie codziennym,
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych i dodatkowych urlopów wypoczynkowych,
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu,
 • prowadzenie spraw socjalno – bytowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów,
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych kadrowych dotyczących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP i JRG Świecie do programu SWD-ST,
 • prowadzenie zakładowego archiwum i spraw związanych z archiwizacją dokumentów,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjnych w administracji publicznej
 • biegła znajomość obsługi pakietu Microsoft Office i urządzeń biurowych
 • znajomość przepisów Ustwa Kodeks Pracy, ustawa o służbie cywilnej, ustawa Kodeks postępowania administracyjnego oraz ich aktów wykonawczych w zakresie realizowanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw kadrowych
 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo, administracja, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i rozporządzeń wykonawczych w zakresie realizowanych zadań,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi programuów kadrowo-płacowych
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • systematyczność,
 • dokładność,
 • studia podyplomowe lub ukończone kursy w zakresie kadrowym/kadrowo-płacowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pozarnej w Świeciu

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Praca w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 - 15.30.
2. Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.
3. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu lub stempla pocztowego), niekompletne oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
4. Postępowanie kwalifikacyjne składać się będzie z czterech etapów:
a. analiza i weryfikacja dokumentów,
b. test wiedzy,
c. rozmowa kwalifikacyjna,
d. ustalenia wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienia kandydata/kandydatki.
5. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Wobec powyższego w ofercie należy podać numer telefonu.
6. Oferty kandydatów/kandydatek niewyłonionych w trakcie naboru, możliwe będą do odbioru w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty podlegają zniszczeniu.
7. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
8. Przyjmowane będą jedynie kserokopie dokumentów.
9. Przewidywany termin rozpoczęcia pracy - 1 sierpnia 2019 r.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 33 11 444 wew. 14.

Specjalista

Świecie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna