Specjalista
Katowice
Kuratorium Oświaty w Katowicach

Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kadrowych
w Oddziale Kadr Wydziału Finansów i Kadr

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na 6 piętrze w siedzibie Urzędu przy ul. Powstańców 41a. Budynek 10 piętrowy wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, windy, pomieszczenia sanitarne dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Na stanowisku nie występują uciążliwe lub niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem do służby cywilnej, nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy w celu przekazania tych dokumentów pracownikom oraz służbom wypłacającym świadczenia finansowe,
 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych w celu przechowywania dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach w celu przekazania służbom wypłacającym świadczenia finansowe,
 • sporządzanie miesięcznych zestawień dot. zatrudnienia pracowników, w tym prowadzenie ruchu służbowego,
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych w celu przekazania jej do ZUS,
 • ustalanie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników, w tym zgłaszanie, wyrejestrowywanie, zgłaszanie zmian za pośrednictwem programu "Płatnik",
 • ewidencjonowanie czasu pracy i absencji prowadzonych pracowników w celu dostarczenia aktualnej informacji oraz wprowadzanie danych do programu kadrowo-płacowego,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS dotyczących zatrudnienia pracowników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego stażu pracy w kadrach lub administracji publicznej w organie nadzoru pedagogicznego lub organie prowadzącym
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość regulacji prawnych: Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, Karta Nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • zorientowanie na osiaganie celów,
 • podejmowanie decyzji,
 • współpraca,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: www.kuratorium.katowice.pl , w zakładce „Kuratorium” - „Praca w kuratorium” (Procedura naboru i wzory oświadczeń). Oferty niekompletne lub wpływające po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Życiorys (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata i datą. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez pracowników Oddziału Kadr drogą telefoniczną lub w razie niemożliwości skontaktowania się w ten sposób-drogą elektroniczną (e-mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3800 zł brutto.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (032) 606-30-25.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna