Specjalista
Bielsko-Biała
Krajowa Informacja Skarbowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw kontroli merytorycznej dokumentów finansowo-księgowych oraz ds. analizy kosztów, planowania rzeczowo-finansowych wydatków budżetowych jednostki
w Pierwszym Referacie Logistyki KLL1

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: nie niższe niż 4063,92 zł brutto,
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
• nagrody jubileuszowe,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dobrą lokalizację w pobliżu dworca PKP i PKS,
• ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczynania pracy między 7:00 a 8:00,
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• praca z klientem zewnętrznym,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w budynku V piętrowym, przestrzeń pracy KIS: parter, IV i V piętro,
• budynek jest wyposażony w dźwig osobowy oraz platformę dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku – wejście główne,
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku – parter budynku,
• miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej przed budynkiem,
• budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niewidomych i głuchoniemych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola pod względem merytorycznym dokumentów księgowych,
 • monitorowanie zaangażowania wydatków i proponowanie zmian w planie rzeczowo-finansowym wydatków budżetowych jednostki,
 • obsługa systemu SFINKS moduł SzafinPlus w zakresie ewidencji wniosków, umów, faktur, rachunków, not księgowych,
 • sporządzanie zestawień, analiz i sprawozdań dotyczących kosztów w podziale na rodzaje kosztów i miejsce powstawania kosztów,
 • sporządzanie zestawień, analiz, sprawozdań z zakresu właściwości komórki organizacyjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy zawodowej w administracji lub co najmniej 1 rok w obszarze gospodarki finansowej,
<br>
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i biurowych,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność i sumienność,
 • samodzielność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • znajomość podstaw rachunkowości/księgowości.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg wzoru umieszczonego na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.) – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. Wzór oświadczenia opublikowano w Dz. U. z 2017 r. poz. 423 oraz udostępniono do pobrania na stronie BIP Krajowej Informacji Skarbowej (http://www.kis.gov.pl/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (np. świadectwa pracy, zakresy czynności, opisy stanowiska pracy, zaświadczenia z zakładu pracy dotyczące okresu zatrudnienia i zakresu obowiązków itd.),
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Krajowa Informacja Skarbowa
  ul. T. Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała
  z dopiskiem „oferta pracy – specjalista KLL1”

  – w siedzibie Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej, ul. T. Sixta 17 jest wystawiona skrzynka na dokumenty dla klientów, do której kandydaci mogą składać oferty – bez otrzymania potwierdzenia wpływu,
  – nie podlegają rozpatrzeniu oferty składane drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym – oferty prosimy przesyłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /KIS/SkrytkaESP

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoba podejmująca zatrudnienie w służbie cywilnej nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności oraz podlega innym ograniczeniom, o których mowa w art. 4 w związku z art. 2 pkt 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2399).
O terminie i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci spełniający wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu będą informowani w terminie późniejszym.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.+48 33 472 79 89.
Specjalista
Bielsko-Biała
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna