Specjalista
Szczecin
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw elektronicznego raportowania statków
Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Miejsce pracy zlokalizowane na parterze. Budynek biura niedostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie siecią teleinformatyczną, w tym odpowiedzialność za zabezpieczenie sieci i stacji roboczych oraz zainstalowanego oprogramowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemów informatycznych i zachowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa,
 • Prowadzenie bezpośredniego wsparcia użytkowników (help-desk) w zakresie eksploatacji systemów aplikacyjnych, stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych,
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa i archiwizowanie zbiorów danych,
 • Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej oraz BIP,
 • Prowadzenie ewidencji zgłoszeń awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dokonywanie oceny stopnia zużycia sprzętu komputerowego,
 • Utrzymywanie działania oraz rozwój sieci komputerowej (LAN/WLAN) i łączy transmisji danych (WAN), usuwanie drobnych awarii sieci oraz urządzeń,
 • Zarządzanie skrzynkami poczty elektronicznej użytkowników,
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • Monitorowanie zmian oraz stanu operacyjnego systemów informatycznych w celu zapewnienia niezakłóconej pracy komputerów i oprogramowania,
 • Opracowywanie oraz zarządzanie systemem elektronicznego raportowania statków (ERI),
 • Przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań elektronicznego raportowania statków (ERI).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne (inżynierskie)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację werbalną oraz korzystanie z fachowej dokumentacji technicznej,
 • Podstawowa znajomość systemów operacyjnych Windows (mile widziane Linux) oraz programów MS Office,
 • Podstawowa znajomość języka programowania HTML oraz obsługi baz danych,
 • Znajomość budowy komputera i sprzętu informatycznego, zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i Internetem oraz administrowaniem systemami IT,
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, zaradność, kreatywność, kultura osobista, szacunek dla drugiego człowieka, umiejętność słuchania i wysławiania się,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość problematyki żeglugi śródlądowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej, 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4,
  sekretariat, pokój nr 29, parter.
  Dokumenty składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  "Specjalista ds. elektronicznego raportowania statków"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3200zł + dodatek stażowy.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel: 91 43 40 279.
Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel: 91 43 40 279.

Pracownikom oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dodatek stażowy(wynoszący po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia wzrastający o 1% za każdy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy, dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin oraz różnych form aktywności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej w ramach ZFŚS, możliwość korzystania z oferty ubezpieczenia grupowego,możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Specjalista

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna