Specjalista
Łódź
Komenda Miejska Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw medycyny pracy
w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Warunki pracy

praca na pierwszym piętrze budynku , brak windy , praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie projektów protokołów warunków pełnienia służby funkcjonariuszy Policji oraz wydawanie skierowań do RKL,
 • obsługa programu "Płatnik" w zakresie rejestracji funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i ich rodzin,
 • wystawianie skierowań dla pracowników i funkcjonariuszy Policji na badania profilaktyczne, określające stan zdrowia oraz zdolności fizyczne i psychiczne do pełnienia służby, badania dotyczące schorzeń ze służbą, inwalidztwa w związku ze służbą,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej związku śmierci funkcjonariusza ze służbą oraz potrzeby udzielania urlopu zdrowotnego i o potrzebie leczenia,
 • sporządzanie projektów pism dotyczących ograniczeń i przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby/pracy na zajmowanym stanowisku'
 • prowadzenie ewidencji terminów ważności badań profilaktycznych całego stanu osobowego z przyporządkowaniem pracownika/funkcjonariusza do jednostki lub komórki organizacyjnej;
 • weryfikacja faktur za przeprowadzone badania z zakresu medycyny pracy oraz wnioski o przyznanie dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy,
 • opiniowanie pod względem merytorycznej zgodności z przepisami raportów/podań dotyczących zwrotu poniesionych kosztów na zakup okularów ochronnych - korygujących wzrok do pracy przy użyciu monitora ekranowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenie w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o Policji oraz umiejętność ich interpretacji
 • znajomość przepisów z zakresu medycyny pracy i ubezpieczeń społecznych
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność argumentowania
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny
 • umiejętność zgłaszania konstruktywnych wniosków usprawniających pracę

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Łodzi
  ul.Sienkiewicza 28/30
  90-114 Łódź

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
W oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych proszę wskazać nazwę stanowiska na które jest prowadzony nabór.


Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi maksymalnie 2436,- zł. brutto wynagrodzenia zasadniczego + wysługa. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, lub pod numerem telefony 042 665 16 25

Specjalista

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna