Specjalista
Zielona Góra
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw płac i bezpieczeństwa danych
w Dziale Finansowo-Księgowym

Warunki pracy

Praca związana z częstym reprezentowaniem urzędu, zagrożona korupcją.

Narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt i materiały biurowe.

Brak barier architektonicznych: swoboda poruszania się po budynku, windy, podjazdy, drzwi odpowiedniej szerokości, dostosowane toalety

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie i rozliczanie listy płac i pochodnych od płac oraz dokonywanie potrąceń w celu realizacji zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych. Prowadzenie karty wynagrodzeń. Naliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby oraz sporządzanie listy wypłat zasiłków.
 • Obsługa systemu PŁATNIK, w tym: zgłaszanie do ubezpieczenia, wyrejestrowanie, zgłaszanie zmiany danych, korygowanie dokumentów, sporządzanie deklaracji i raportów.
 • Wykonywanie zadań Inspektora ochrony danych osobowych oraz audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Wspieranie Głównego księgowego w wykonywaniu pozostałych zadań Działu.
 • Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Rozliczanie kosztów podróży służbowych pracowników.
 • Zastępowanie Głównego Księgowego, np. przy dekretacji dowodów księgowych oraz wprowadza je do systemu finansowo-księgowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze sporządzania i rozliczania wynagrodzeń (płac)
 • Obsługa komputera, urządzeń, programów biurowych i specjalistycznych programów kadrowo-płacowych np. R2 Płatnik, Płatnik ZUS
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, wypłaty zasiłków, podatku dochodowego, ochronie danych osobowych, ZFŚS i umiejętność ich interpretacji.
 • Ogólna znajomość zasad rachunkowości finansowej i budżetowej, finansów publicznych,
 • Komunikatywność, asertywność, umiejętność przekonywania i konsultacji kwestii drażliwych
 • Skrupulatność i dokładność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • W zakresie zastępowania głównego księgowego: Zgodnie art. 54 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) głównym księgowym może być osoba, która: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze 3.400,00 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Za datę nadesłania oferty uznaje się datę nadania, pod warunkiem, że wpłynie do urzędu
w ciągu trzech dni roboczych od daty nadania. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata. Oferty odrzucone mogą być odebrane
w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia, nie odsyła się ofert. Oferty nieodebrane po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Nabór przeprowadzany jest w oparciu o "Regulamin naboru" dostępny jest na stronie internetowej Archiwum w zakładce „Informacje – Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy”.
Niezbędne w naborze wzory OŚWIADCZEŃ należy pobrać ze strony internetowej archiwum: http://www.archiwum.zgora.pl/art,16,regulamin-naboru-kandydatow-do-pracy-w-korpusie-sluzby-cywilnej
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 329 98 01

Specjalista

Zielona Góra

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna