Specjalista
Gdańsk
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw nadzoru robót budowlanych branży sanitarnej
Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Warunki pracy

praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, praca na wysokości powyżej 3 m., wyjazdy służbowe;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie kontroli stanu technicznego obiektów w celu dokonania oceny stanu technicznego obiektów.
 • Nadzorowanie realizacji robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności ich wykonania z posiadaną dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej.
 • Uczestniczenie w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • uprawnienia budowlane
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programu kosztorysującego
 • zgoda na udział w procedurze uprawniającej do dostępu do inforamcji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlnaych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wynagrodzenie zasadnicze wg. mnożnika: 1.885 (tj. 3613,43 zł.) plus dodatek za wysługę latSpecjalista

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna