Specjalista
Ełk
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw sekretariatu
Sekcja organizacyjno-kadrowa

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30,
Kontakt z klientem zewnętrznym oraz pracownikami komendy,
Narzędzia i materiały pracy: komputer – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, kserokopiarka, drukarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe,
Oświetlenie naturalne i sztuczne,
Budynek wielokondygnacyjny niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo - brak windy, podjazdów, stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie komendy na pierwszym piętrze, w pokoju biurowym wyposażonym w meble, sprzęt komputerowy i inne urządzenia biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 • Prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej;
 • Przygotowywanie akt oraz dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego oraz sporządzanie stosownej dokumentacji;
 • Prowadzenie rejestru, wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych;
 • Prowadzenie rejestru faktur oraz wprowadzanie ich do programu finansowo-księgowego;
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu służby i pracy pracowników 8-godzinnych oraz nadzorowanie prawidłowości zagadnień związanych z ewidencją i rozliczaniem czasu służby;
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Biegła znajomość obsługi komputera (system operacyjny Windows, pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej dla PSP, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • Dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu zadań, odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie posiadanych uprawnień - prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
• Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór KSC – specjalista ds. sekretariatu”.
• CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
• Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Komendy).
• Nabór składać się będzie z trzech etapów:
o 1 etap – weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu – 12 listopada 2019 r.,
o 2 etap – pisemny test wiedzy – 15 listopada 2019 r.,
o 3 etap – sprawdzian umiejętności komputerowych i rozmowa kwalifikacyjna – 15 listopada 2019 r.
o Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku zastrzega sobie prawo do zmiany terminów etapów naboru w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
• Po weryfikacji złożonych ofert, lista zakwalifikowanych kandydatów i termin kolejnego etapu naboru zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.kppsp.elk.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.
• Proponowane wynagrodzenie brutto 2600 zł. + wysługa
• Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2020 r.
• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. ~ 87 621 71 09 – sekcja organizacyjno-kadrowa w godz. 7.30-14.00.

Informujemy, że nasz urząd jest pracodawcą równych szans wszystkie aplikacje są rozważane
z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Specjalista

Ełk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna