Specjalista
Braniewo
Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi finansowej jednostki
w Zespole Administracyjno-Gospodarczym

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • - sporządzanie list dodatkowych należności wynikających z Ustawy o Policji
 • - sporządzanie wykazów należności za opinie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych
 • - prowadzenie rejestru wydatków budżetowych
 • - opisywanie i uformalnianie faktur
 • - sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego
 • - prowadzenie postępowań w sprawie szkód finansowych
 • - prowadzenie gospodarki mandatowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • - posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, a w przypadku jego braku gotowość przystąpienia do postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do dokumentów niejawnych, a w przypadku jego braku oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Braniewie - WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ KOMENDY LUB OSOBIŚCIE W JEDNOSTCE OD PRACOWNIKA ZESPOŁU DS. KADR I SZKOLENIA
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


OSOBY DOPUSZCZONE DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ZOSTANĄ POWIADOMIONE TELEFONICZNIE.

Specjalista

Braniewo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna