Specjalista
Sępólno Krajeńskie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw inspekcji i orzecznictwa
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.

Warunki pracy

Praca przy komputerze oraz inspekcje i kontrole w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie inspekcji i kontroli na terenie powiatu sępoleńskiego w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora.
 • Przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności PINB.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych oraz Kpa
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Windows, MS Office, Excel)
 • rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe budowlane konstrukcyjne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty wymagane w ofercie pracy, tj. list motywacyjny, cv oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w Sępólnie Kraj. w terminie do 03.06.2019 r. (decyduje data wpływu do PINB).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 388 56 58.

Specjalista

Sępólno Krajeńskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna